MARTA BARAŃSKA – ukończyła filologię polską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktorat napisany pod kierunkiem prof. Tomasza Sobieraja obroniła w 2013 roku. Autorka książki pt. Twórczość Aleksandra Michaux (Mirona) na tle prądów ideowych i artystycznych XIX wieku (Poznań 2016). Zawodowo związana z Pracownią Bibliografii Bieżącej Instytutu Badań Literackich PAN, współtworzy Polską Bibliografię Literacką, uczestniczy też poza tym w pracach historycznoliterackich poświęconych piśmiennictwu XIX stulecia, szczególnie literaturze i kulturze pozytywizmu i przełomu antypozytywistycznego.

 

Adres e-mail: tucha0@poczta.onet.pl

 

PUBLIKACJE

  1. M. Barańska, Kosmos pozytywistów. „Przy księżycu” Bolesława Prusa i „Niepoprawny” Elizy Orzeszkowej, „Podteksty” 1 (19) 2010.
  2. M. Barańska, Naturalistyczna miłość albo niemożliwość miłości. „Nowe erotyki” Zygmunta Niedźwieckiego, [w:] Cóż wiemy o miłości?, pod red. M. Żebrowskiego, Kraków 2011.
  3. M. Barańska, Poeta źle wychowany. Opinia Piotra Chmielowskiego o Mironie i jej konsekwencje, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 2013, nr 19 (39).
  4. M. Barańska, „Z wieczną w sercu mistyczną tęsknotą…„. Scjentyzm a problem śmierci w wybranych utworach prozatorskich przełomu antypozytywistycznego, [w:] Ostać się wobec chaosu. Prace ofiarowane Profesorowi Tomaszowi Lewandowskiemu, red. R. Okulicz-Kozaryn, M. Bourkane, Poznań 2013.
  5. M. Barańska, Niedoczytany i wyobcowany. Szkic do portretu Aleksandra Michaux, [w:] Literatura niewyczerpana. W kręgu mniej znanych twórców polskiej literatury kat 1863–1914, red. K. Fiołek, Kraków 2014.
  6. M. Barańska, Twórczość Aleksandra Michaux (Mirona) wobec prądów ideowych i artystycznych XIX wieku, Poznań 2016.

 

PRACE EDYTORSKIE

  1. Publicystyka kulturalna wczesnego pozytywizmu polskiego. Antologia, wstęp Tomasz Sobieraj, wybór, opracowanie i komentarze Marta Barańska i Tomasz Sobieraj, Warszawa 2016.
  2. Pozytywizmy u progu XX wieku: antologia publicystyki społeczno-kulturalnej i filozoficznej, wstęp Maciej Gloger, Tomasz Sobieraj, wybór i opracowanie Marta Barańska, Maciej Gloger, Tomasz Sobieraj, Warszawa 2018.