RADOSŁAW OKULICZ-KOZARYN, absolwent polonistyki poznańskiej, pracownik Zakładu Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski, współpracownik Zakładu Bałtologii, wykładowca w Katedrze Filologii Polskiej Uniwersytetu Wileńskiego w latach 1995-1997; stypendysta Fundacji „Idee” w Paryżu (1990), Cambridge University (1990) oraz Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas w Wilnie (2003), autor książek: Mała historia dandyzmu (1995), Żagary (1997), Gest pięknoducha. Roman Jaworski i jego estetyka brzydoty (2004), Litwin wśród spadkobierców Króla-Ducha. Twórczość Čiurlionisa wobec Młodej Polski (2007; przekład litewski Lietuvis tarp Karaliaus–Dvasios įpėdinių, 2009), Rok 1894 oraz inne szkice o Młodej Polsce (2013), Tropami bractwa wielkiego dzwonu. Szkice o literaturze przełomu XIX i XX wieku  (2020; współautor Małgorzata Okulicz-Kozaryn) oraz artykułów opublikowanych w wydawnictwach zbiorowych, katalogach wystaw i czasopismach polskich, litewskich, białoruskich, angielskich i amerykańskich; współredaktor tomów Kresy-dekonstrukcja (2005),  Ostać się wobec chaosu. Prace ofiarowane Profesorowi Tomaszowi Lewandowskiemu (2013), Wskrzesić choćby chwilę…. Władysława Reymonta zmagania z myślą i formą (2017), Oddźwięki–odbicia–odcienie. Wiek XIX wobec sztuk  (2020), Wykrzesać pokrewieństwo burzy. Drogi Jana Kasprowicza do wielkości (2021), Estetyka „zdrowego rozsądku”? (2020; z Tadeuszem Budrewiczem); pomysłodawca i członek redakcji serii Poezja i Proza Poznańskich Polonistów (dotąd ukazały się w niej utwory Wojciecha Kowalczyka, Wincentego Różańskiego i Mariana Grześczaka); wydawca wierszy Aleksandra Szczęsnego w Bibliotece Poezji Młodej Polski (2000; współpraca Maria Ignaszak, red. serii Maria Podraza-Kwiatkowska), listów, ineditów i zapomnianych pism Romana Jaworskiego w „Archiwum Literackim” (1995; red. Tomasz Lewandowski) oraz korespondencji litewskiego artysty Mikalojusa Konstantinasa Čiurlionisa (t. 1: Korespondencija / Korespondencja 1892-1906, Kowno 2019; współpraca Nijolė Adomavičienė, Petras Kimbrys, t. 2 w druku); kierował badaniami nad poezją lat 1864-1894, prowadzonymi w ramach grantu NPRH Poezja na marginesie cywilizacji, współautor bazy bibliograficznej i antologii Czasy wytrwale poetyckie. Wiersze z prasy lat 1864–1894 (https://pnamc.ehum.psnc.pl/pnamc/p/antologia.html); tłumacz (okazjonalny) z angielskiego, francuskiego, litewskiego i białoruskiego, autor scenariuszy do cyklów filmowych dla Telewizji Edukacyjnej Żagary oraz Futuryści, formiści, Nowa Sztuka (wraz z Wiesławem Ratajczakiem), jak też filmu animowanego Jeden dzień z życia kukułki zegarowej; w przeszłości członek redakcji czasopisma naukowego „Colloquia” (Wilno; http://www.llti.lt/lt/colloquia/), „Eurodialogu” (serwisu internetowego wydawanego pod auspicjami UNESCO) i „Czasu Kultury” – tam oprócz recenzji i artykułów na aktualne tematy literackie ogłosił aneksy przypominające postaci oraz utwory Tadeusza Nalepińskiego, Romana Jaworskiego, Piotra Dunin-Borkowskiego; pomysłodawca i współorganizator międzynarodowego festiwalu artystycznego „Ostry nawrót dekadencji” (Poznań, październik 1997); amator wędrówek.

 

Adres e-mail: mrok@amu.edu.pl