MAŁGORZATA OKULICZ-KOZARYN – historyk literatury, autorka książek Średniowiecze Wacława Berenta. Sceptyk w poszukiwaniu całości, Warszawa 2006 i Naukowość utajona? Konsekwencje scjentyzmu w literaturze Młodej Polski, Poznań 2013, współautorka (z Radosławem Okulicz-Kozarynem) książki Tropami Bractwa Wielkiego Dzwonu. Szkice o literaturze przełomu XIX i XX wieku, Poznań 2020, współredaktorka (z Mateuszem Bourkane i Michałem Haake) tomu „Przemyśleć wszystko…” Stanisława Wyspiańskiego modernizacja wyobraźni zbiorowej, Poznań 2009; opracowała antologię Brzozowski contra Miriam. Spór jednostronny, Poznań 2022. Pracuje w Zakładzie Badań nad Tradycją Europejską IFP UAM, zajmuje się m.in. związkami literatury i nauki, dziewiętnastowiecznym scjentyzmem, przejawami parnasizmu, shelleizmu i „nerwowości” w literaturze, dziewiętnastowieczną fantastyką naukową, młodopolskim mediewizmem jako zagadnieniem artystycznym i epistemologicznym, problemami młodopolskiej powieści i krytyki literackiej, kondycją poezji w drugiej połowie XIX wieku (uczestniczka projektu badawczego Poezja na marginesie cywilizacji. Degradacja i odrodzenie twórczości poetyckiej w latach 1864-1894).

 

Adres e-mail: mok@amu.edu.pl

 

PUBLIKACJE

Książki:

 1. Małgorzata Okulicz-Kozaryn, Średniowiecze Wacława Berenta. Sceptyk w poszukiwaniu całości, Warszawa 2006;
 2. Małgorzata Okulicz-Kozaryn, Naukowość utajona? Konsekwencje scjentyzmu w literaturze Młodej Polski, Poznań 2013;
 3. Małgorzata Okulicz-Kozaryn, Radosław Okulicz-Kozaryn, Tropami Bractwa Wielkiego Dzwonu. Szkice o literaturze przełomu XIX i XX wieku, Poznań 2020;
 4. „Przemyśleć wszystko…” Stanisława Brzozowskiego modernizacja wyobraźni zbiorowej, red. Małgorzata Okulicz-Kozaryn, Mateusz Bourkane, Michał Haake, Poznań 2009;
 5. Brzozowski contra Miriam. Spór jednostronny, Poznań 2022 [antologia w serii: Polemika krytycznoliteracka w Polsce; tu rozprawa wstępna: Walka z chimerą].

 

ARTYKUŁY (WYBÓR)

 1. Źródła i ujścia europejskości. O „Żywych kamieniach” Wacława Berenta, „Pamiętnik Literacki” 1997, z. 4.
 2. „Doktór filozofii na prowincji” –  Aleksander Świętochowski w grze literackiej Bolesława Prusa, „Poznańskie Studia Polonistyczne” 2000, Seria Literacka 7: Czytanie pozytywizmu.
 3. Dekadencja kultury książkowej, w: Na początku wieku. Rozważania o tradycji, red. Z. Trojanowiczowa, K. Trybuś, Poznań 2002.
 4. Doświadczenie scjentyzmu w pisarstwie Wacława Berenta, w: Na pozytywistycznej niwie, red. T. Lewandowski, T. Sobieraj, Poznań 2002.
 5. Tatry – obraz wszechświata. Interpretacja „Nieskończoności” Kazimierza Tetmajera, w: Poezja Kazimierza Tetmajera, red. A. Czabanowska-Wróbel, M. Stala, P. Próchniak, Kraków 2003 [współautor: Radosław Okulicz-Kozaryn].
 6. A la Botticelli. Jeszcze o prerafaelityzmie w literaturze Młodej Polski,  w: Śladami prerafaelitów. Artyści polscy i sztuka brytyjska na przełomie XIX i XX. Katalog wystawy w Muzeum Pałacu w Wilanowie, red. D. Walawender-Musz, Warszawa 2006 [współautor: Radosław Okulicz-Kozaryn; artykuł opublikowany także w anglojęzycznej wersji katalogu].
 7. „Tum odgadywanej zaledwie poezji”. Wacława Berenta rozważania o fenomenie Mickiewicza, w: Mickiewicz wieli pokoleń twórców, badaczy i czytelników, red. K. Ratajska, M. Berkan-Jabłońska, Łódź 2007.
 8. Cykl „Kosmogonia” Antoniego Langego wobec parnasistowskich ideałów warszawskiego „Życia”, w : Polski cykl liryczny, red. K. Jakowska, D. Kulesza, Białystok 2008.
 9. Czy Wyspiański mógł zostać parnasistą? Uwagi o „Meleagrze”, w: Przemyśleć wszystko… Stanisława Wyspiańskiego modernizacja wyobraźni zbiorowej, red. M. Okulicz-Kozaryn, M. Borkane, M. Haake, Poznań 2009.
 10. W orbicie Flammariona. O poemacie prozą „Wśród gwiazd” Wincentego Korab-Brzozowskiego, „Ruch Literacki” 2009, nr 1.
 11. Ludzie i motyle w „Nad Niemnem”. Imponderabilia Elizy Orzeszkowej, „Wiek XIX” 2011.
 12. Roślinność symbolów. Zenon Przesmycki (Miriam) wobec zagadnienia symbolu poetyckiego, w: Symbol w kulturze: funkcje i semantyka, red. A. Borkowski przy udziale J. Urban, Siedlce 2011.
 13. Schyłek scjentyzmu w cyklu powieściowym „Laus feminae” Jerzego Żuławskiego, w: Literackie zmierzchy dziewiętnastowieczności, red. S. Brzozowska, A. Mazur, Opole 2013.
 14. Maeterlinck Miriama i Brzozowskiego, w: „Ostać się wobec chaosu”. Prace ofiarowane Profesorowi Tomaszowi Lewandowskiemu, red. R. Okulicz-Kozaryn, M. Bourkane, Poznań 2013.
 15. „Leżę na wznak na łące…” a młodopolskie wtajemniczenia w naturę, w: Stulecie „Sadu rozstajnego”, red. U.M. Pilch, M. Stala, Kraków 2014;
 16. Henryk Skirmuntt i jego literackie powinowactwo z Elizą Orzeszkową, w: Literatura niewyczerpana. W kręgu mniej znanych twórców polskiej literatury lat 1863-1914, red. K. Fiołek, Kraków 2014.
 17. Człowiek w pejzażu miasta. „Próchno” Berenta wobec cyklu „Męty w pucharze” Miriama, w: Dynamika Wacława Berenta, red. A. Wójtowicz, Warszawa 2016.
 18. Idee religii Ludzkości w tryptyku dramatycznym „Z przeszłości” Marii Konopnickiej, w: W teatrze dziejów. Dramat historyczny ostatnich 150 lat, red. M.J. Olszewska, D.M. Osiński, Warszawa 2016.
 19. „Młodzian dobierający oręża”. Panteistyczny witalizm Micińskiego, w: Młodopolski witalizm, modernistyczne witalizmy, red. A. Czabanowska-Wróbel, U.M. Pilch, Kraków 2016.
 20. Scjentyzm a literacka kariera pewnego mięczaka. Wokół „Skałotocza-palczaka” Antoniego Sygietyńskiego, w: Między przyrodoznawstwem a humanistyką. Przestrzenie kultury polskiego pozytywizmu, red. M. Gloger, T. Sobieraj, Warszawa 2016 [współautor: Radosław Okulicz-Kozaryn].
 21. „Idealizm bez ideału” – romantyczne powinowactwa podmiotu poezji Antoniego Langego, w: Strategie „ja” (po)romantycznego w poezji polskiej XIX-XX wieku, red. J. Brzozowski, K. Pietrych, cz. 1, Łódź 2017.
 22. Nieskończoność w romansach naukowych Camille’a Flammariona, w: Nieskończoność. Badania interdyscyplinarne, red. M. Saganiak, A. Kozłowska, D. Sulej, Warszawa 2017.
 23. Reymontowskie archiwum Profesor Barbary Koc, w: „Wskrzesić choćby chwilę”. Władysława Reymonta zmagania z myślą i formą, red. M. Bourkane, R. Okulicz-Kozaryn, A. Sell, M. Wedemann, Poznań 2017 [współautor: Wiesław Ratajczak].
 24. Wiedza i poezja w „Życiu” Zenona Przesmyckiego (Miriama), „Wiek XIX” 2017.
 25. Piewca świetności Rzeczpospolitej dawnej i odrodzonej – „poeta młodej Polski”. „Jam jest”, „ Ruiny”  i inne wiersze Wacława Rolicza-Liedera, w: Poezja Wacława Rolicza-Liedera, red. A. Czabanowska-Wróbel, U.M. Pilch, M. Stala, Kraków 2017 [współautor: Radosław Okulicz-Kozaryn].
 26. Rondo wtajemniczające. Zenon Przesmycki (Miriam) „Tajń”, w: Liryka Młodej Polski. Interpretacje, red. B. Mazan, K. Badowska, Łódź 2017 [współautor: Radosław Okulicz-Kozaryn].
 27. Czesława Jankowskiego polemika z Adamem Asnykiem, w: Czesław Jankowski 1857-1929 między tutejszością a europejskością, red. I. Fedorowicz, M. Dawlewicz, Wilno 2018.
 28. O powstawaniu narodu. „Gody życia” Adolfa Dygasińskiego, w: Mity założycielskie w literaturze XIX wieku, red. S. Brzozowska, M. Dybizbański, Opole 2018 [współautor: Radosław Okulicz-Kozaryn].
 29. „Beata” Elizy Orzeszkowej. Sielanka jako zagadnienie najwcześniejszej twórczości pisarki, w: Literatura i kultura lat 60. XIX wieku między polityką a prywatnością. Dyslokacje, red. U. Kowalczuk, D.W. Makuch, D.M. Osiński, Warszawa 2019.
 30. „Migocą złote pomarańcze…” Tadeusza Micińskiego – synkretyzm i sugestia, w: Wielkie wiersze – nowe lektury. Prace dedykowane Profesorowi Rolfowi Fieguthowi, red. K. Trybuś, Poznań 2019 [współautor: Radosław Okulicz-Kozaryn].
 31. Palimpsest do kwadratu. „Sny Marii Dunin” jako zakamuflowana dyskusja Karola Irzykowskiego z Zenonem Przesmyckim, w: Dylematy postyczniowe. Księga ofiarowana Profesorowi Bogdanowi Mazanowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. M. Domagalska, D. Samborska-Kukuć, Łódź 2019 [współautor: Radosław Okulicz-Kozaryn].
 32. Nicość w „Śnie grobów” Adama Asnyka, w: Byt. Badania interdyscyplinarne, red. M. Saganiak, A. Kozłowska, M. Werner, Warszawa 2019.
 33. Leopolda Staffa ars bene legendi. Sonet „Jak wiersze czytać” w roli wprowadzenia do lektury tomu „W cieniu miecza”, w: Twórczość poetycka Leopolda Staffa. Konteksty i relacje, red. A. Czabanowska-Wróbel, Kraków 2020 [współautor: Radosław Okulicz-Kozaryn].
 34. Jan Kasprowicz w kręgu warszawskiego „Życia”, w: „Wykrzesać pokrewieństwo burzy”. Jana Kasprowicza drogi do wielkości, red. R. Okulicz-Kozaryn, K. Jaworski, M. Jauksz, Poznań 2021.
 35. Endymion i endymionizm, „Ruch Literacki” 2020, nr 1, także pt. Endymionizm w poezji polskiej. Asnyk i inni, w: Poezja polska ostatnich dwustu lat. Odczytania i przekroje. Dla Profesora Mariana Stali na Jubileusz, red. A. Czabanowska-Wróbel, U. Pilch, Kraków 2022.
 36. Astronomia jako sfera marzenia. Naukowe idee w literackich ujęciach Zygmunta Kaczkowskiego, Cezarego Jellenty i Jerzego Żuławskiego, w: Światy (nie)równoległe. Literatura wobec astronomii, red. G. Raubo, J. Włodarczyk, Poznań 2022